نتایج قسمیِ ‌پنجاه درصد انتخابات، دیروز اعلام شد. مجموع آرایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شمرده شده، حدود سه میلیون خوانده شده که در این میان، حدود چهل‌وچهار درصد به نفع دکتر عبدالله، سی‌وسه درصد مربوط اشرف‌غنی احمدزی و ده درصد به سودِ زلمی ‌رسول اعلام شده است.