دکتراشرف‌غنی احمدزی را اگر با دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری قیاس کنیم، نقطه‌های قوت کم ندارد. اما اگر در دور دوم، نقطه‌های قوتش زیاد برجسته نبود، در مقابل نقطه های ضعفش نیز چندان چشم‌گیر نبود. به موازات ابتکارات و فعالیت های دکتراشرف‌غنی و برجسته سازی قابلیت‌ها و نقطه قوت‌های او در این دور، آن روی ضعیف سکۀ دکتر نیز این بار بیشتر به نمایش در آمده است. در این قسمت می‌خواهم از قوت و ضعف واقعی او، به دور از تبلیغات، سخن بگویم. از نقطه قوت ها شروع می‌کنم:


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

نخستین نقطه‌قوت دکتر اشرف‌غنی تبلیغات فعال، کمپاین منظم و جدی او است. دکتر غنی سخت درتلاش بوده است که خود را یک نامزد جدی و با اعتنا به آرای شهروندان نشان دهد. در این کار تا حدودی موفق بوده‌است. او جزو دو سه نامزدی است که بیشترین کلیپ‌های تبلیغاتی تلویزیونی را نشر کرده، روزنامه ویژه تبلیغات انتشار داده و کمپاین گستردۀ را تقریبا در اغلب نقاط کشور به راه انداخته است. گرچه در برخی مناظره ها ناشی‌گری بسیار کرده و از «تشکیل دارالافتای متشکل از علمای الازهر و دیونبد» سخن گفته است، اما، روی هم‌رفته، در مناظرات نیز اغلب با اعتماد به نفس ظاهر شده و کوشیده که خود را نامزد دارای طرح وبرنامه نشان دهد. در این کوشش نیز به طور نسبی موفق بوده است.

نقطۀ قوت دوم دکتر اشرف‌غنی معاون اول او، جنرال دوستم است. بی تردید دوستم در میان بخش های از اقوام ازبیک و ترکمن کشور دارای نفوذ کلام و نوعی اقتدار است و بنابراین می‌تواند مقدار نسبتا قابل توجه آرای این اقوام را به صندوق دکتر غنی سوق بدهد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دکترغنی حدود سه در صد آرا را به خود اختصاص داد و اگر این بار معاون مشهوری چون جنرال دوستم نداشته باشد، وضع بهتر از دور دوم نخواهد داشت. قطعا با معاونت جنرال دوستم وضع دکتراشرف‌غنی نسبت به گذشته تفاوت می کند.

نقطۀ قوت سوم دکتر اشرف‌غنی جذابیت نسبی او در میان قشر نیمه تحصیل کردۀ شهری است. دکتر غنی در غرب تحصیل کرده است، از غرب برگشته است، ادعاهای کلان علمی وروشنفکری دارد. در میان قشر بعضا دانشگاه رفته و نمیه‌سواد و جوانان نوجوی، نوخواه و مدگرا، این ویژگی‌ها، به خصوص اگر با چاشنی«دومین متفکر جهان» و «یگانه شخصی دارای درک مناسب از دولت مدرن» همراه گردد، نیز خالی از جذابیت نیست. تا کنون دکتر غنی از همین ویژگی‌ها، به حق یا ناحق، بیشترین بهره ها را برده است. اما در کنار این ویژگی‌ها، در خلال همین دوره، روی ضعیف وچالش بر انگیز سکۀ اشرف‌غنی نیز، به جد به نمایش در آمده‌است. از آنجا که این ویژگی‌ها، تا کنون، هیچ مورد اشاره قرار نگرفته یا به شدت کتمان می‌شود، شایستۀ توجه خاص است. بایستی آن روی دیگری سکۀ «متفکر دوم جهان» را نیز خواند.
نخست این نکته سزاوار عنایت است که تیم دکترغنی فاقد توازن قومی لازم است و بنابراین نمی‌تواند از واقعیت‌های عمده اجتماعی افغانستان به طور نسبی نمایندگی کند. او پیش از ثبت نام در جلب همکاری قوم تاجیک به شدت نا کام شد واین نشان عدم اعتماد همگانی در میان یکی از اقوام بزرگ کشور نسبت او است. این وضعیت باعث شده‌است که او قبل از رای گیری با فقدان پایگاه اجتماعی مواجه شود و بعد از آن با چالش اعمال حاکمیت. او، درصد عظیمی از مردم افغانستان را نادیده گرفته‌است، یا درصد عظیمی از مردم افغانستان به او اعتماد نکرده و شریک تیمش نشده است. فرق نمی‌کند. در هردو حال، نتیجه این است که اشرف غنی پیش از پیروزی از آن‌ها رأی گرفته نمی‌تواند و بعد از پیروزی احتمالی بر آنها حکومت نمی‌تواند. این امر تصور کامیابی او را، در دید اغلب شهروندان، با بی‌ثباتی و بحران همراه می‌سازد. بی تردید این عدم توازن دکترغنی را بحران زا و تشنج آفرین تصویر کرده، در افکار عمومی او را بخشی از مشکل و نه راه حل جلوه می‌دهد.

نقطه ضعف دوم به ترکیب خود این تیم بر می‌گردد. اشخاص تشکیل دهندۀ این تیم هر یک در ذات خود و در جای خود اشخاص مهم و مؤثر اند. اما ترکیب آن‌ها یک پدیدۀ نسبتا نا متجانس سیاسی را به وجود آورده است. مقاله مشهور اشرف‌غنی که در آن معاون کنونی خود را «یک قاتل شناخته شده و سزاوار محاکمه در محکمه جنایتکاران جنگی» خوانده بود تا مدت‌ها بعد از ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در سایت او موجود بود و سیمای معاون او نیز در میان هواخواهان خاص دکتراشرف‌غنی نه تنها از هیچ گونه جذابیت و محبوبیت برخوردار نیست که یک کرکتر فوق العاده منفی است. دو طرف تلاش کرده اند که این پیوند را نوعی «گذار از شکاف‌های قومی» نام دهند، اما از علایم و قراین پیدا است که هیچ یک از «معاون» و «رئیس» در توجیه یک‌دیگر در میان هوادان شان موفق نبوده اند. در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ سخنگویان چند نامزد، از جمله نمایندۀ دکتراشرف‌غنی از «رادیوی آزادی» در باب برنامه های نامزدان سخن می‌گفتند. شخصی از هلمند تلفن کرد که دکتر اشرف‌غنی عکس‌های خود را بدون عکس معاونانش نشر کرده و گفته که معاون اولش ممکن است درهلمند حساسیت بر انگیز باشد، از این رو از نشر عکس او خود داری کرده است. نماینده اشرف غنی گرچه در پاسخ به آن شهروند گفت که «به زودی عکس‌های سه جانبه در هلمند پخش خواهد شد» اما این نکته نشان می‌دهد که دکتر اشرف‌غنی به همان اندازه که ممکن است با کارت جنرال دوستم آرای شهروندان ازبیک را به صندوق خود سوق دهد، درست به همان میزان ممکن است که آرای هواداران پشتون خود را از دست بدهد. درمیان ازبیک ها نیز سیمای دکتر غنی به همین اندازه غیر قابل توجیه است. شهروندان ازبیک هر نوع ائتلاف سیاسی را می توانستند تصور کنند، جز همکاری با اشرف‌غنی را. چندی قبل تلویزیون آینه مراسم کمپاینی را از فاریاب نشر می کرد. عکسی که در عقب استیژ نهاده شده بود، جنرال دوستم را در وسط، دکتر اشرف‌غنی را در سمت چب و استاد دانش را در سمت راست نشان می داد. عکس «جنرال» نسبت به عکس «استاد» و «دکتر» کمی بلندتر بود. این گونه نشانه ها در ظاهر بی اهمیت است، اما در واقع از یک هراس بنیادین حکایت دارد و نشان می دهد که پیوند این تیم طبیعی نیست وقسمت زیاد انرژی طرف‌ها مصروف توجیه همکاران در میان هواداران خواهد شد. این عدم تجانس، روی رأی تأثیر دارد ولی بیشتر از آن همکاری‌های احتمالی آینده را با تشنج و بحران همراه می‌سازد.

نقطۀ چالش بر انگیز سوم مسئله کوچی است. تعلق داشتن دکتراشرف‌غنی به یک خانواده کوچی، سکوت تأیید آمیز او در برابر خشونت‌های سال‌های پیش کوچی‌ها در بهسود و دیگر مناطق هزاره نشین و موضع گنگ و مبهم کنونی او در مورد آینده مناسبات کوچی‌ها و هزاره‌ها وسکوت او در برابر امتیازغیر قانونی کوچی‌ها در پارلمان، اشرف‌غنی را در یک حوزه دیگر رأی یعنی جامعه‌هزاره به‌جد دچار چالش کرده است. دکتر غنی خود بیش از هرکسی دیگری از این نقطه آگاه است، اما، کوشیده است با بسیج برخی فعالین هزاره، مسئله کوچی را، به جای «حل»، «توجیه» نماید. به نظر می‌آید دکتر غنی از برخی روشنفکران هزاره به عنوان توجیه گر مسئله کوچی و فعالین میدانی- رسانه‌ای، در برابر امتیازات اندک و مقطعی استفاده می‌کند و ارادۀ برای حل اصولی پدیده کوچی‌گری ندارد. از راه‌حلی‌که در «منشور تحول و تداوم» آمده‌است این نکته به خوبی پیدا است. در مقدمۀ که دکتر اشرف‌غنی بر کتاب یکی از همکارانی تبلیغاتی هزاره اش نگاشته او را «مردی دارای اندیشه جهانی» و «کسی که در ساختن تاریخ نقش دارد» توصیف کرده است و درتعریف از شاگردان مکتب تحت ادارۀ او آورده است که «سطح آنان از شاگردان مکاتب امریکایی بالاتر» است و بدین سان دکتراشرف‌غنی به جای توصیف «کتاب» به تعریف «کاتبِ کتاب» پرداخته است. اینکه «متفکر دوم جهان» کسی را دارای «اندیشه جهانی» و «دارای نقش در ساختن تاریخ» بخواند و سطح شاگردانش را از سطح شاگردان مکاتب امریکا بلند تر بداند، مفت ورایگان نیست و بنابراین، در قبال این «تعریف» و «تمجید» دیگران نیز به او، ناگزیر باید «تحلیل» و «توجیه» پس بدهند. بدیهی است که این توجیه‌گری‌ها نمی‌تواند قناعت زخم خوردگان خشونت کوچی را فراهم و آرای شان به صندوق دکتر غنی جهت دهد. بدین ترتیب معضل کوچی خود چالش بزرگی است و چیزی نیست که دکتراشرف‌غنی به سادگی بتواند از سد آن عبور کند. واقع این است که کوچی‌گری بخشی از هویت دکتراشرف‌غنی است و برای او بسیار سخت است که بتواند از آن صرف نظر یا بر سر آن معامله کند. در قسمت قبلی گفتم که عنوان پایان نامۀ دکتر اشرف‌غنی «تولید و سلطه در افغانستان ۱۷۴۷- ۱۹۰۱» است. از قضا اشرف‌غنی دراین رساله به مسئله کوچی هم اشاره هایی معنا داری دارد. او به کوچی‌گری به مثابۀ شیوۀ از تولید می‌بیند که با قدرت سیاسی پیوند دارد و بر توسعه و ترویج آن در جای جای رساله‌اش تأکید خاص دارد. عنوان فصل اول رسالۀ او «جغرافیا و زیست‌بوم» است. دکتر غنی کوشیده است که ساختار اقلیمی کشور را متناسب با شیوه تولید کوچی‌گری و مالداری تبیین کند. عنوان فصل سوم رساله «سازمان های اجتماعی تولید» است. در این فصل دکتراشرف‌غنی از کوچی‌گری به عنوان یک نهاد اجتماعی تولیدی سخن گفته است و نه یک ستم تاریخی دستگاه سیاسی. جلال الدین صدقی در کتاب «چگونگی استیلای نظام قبیلوی» که در دوران حکومت‌های پیشین در افغانستان ممنوع الانتشار بود، به روشنی نشان داده‌است که با ترویج کوچی‌گری زمین‌های زراعی به مراتع کوچی تبدیل و تولید به شدت کاهش پیدا کرد. اما دکتر غنی به مالداری به مثابه منبع عمدۀ تولید می‌بیند و معتقد به توسعۀ آن است. در نخسیتن مناظرۀ خود نیز توسعۀ مالداری را در صدر برنامه‌های انکشافی خود ذکر کرد. در فصل پنجم که از «روابط اجتماعی» صحبت می‌کند، کوچی‌گری را پدیده اقلیمی و طبیعی و تسهیل‌کنندۀ ارتباطات اجتماعی می‌داند و از غارت و ستم مستمر آن‌ها چیزی نمی‌گوید. و بالاخره در فصل هشتم «نتیجه گیری رساله» بر ضرورت و مفید بودن شیوه تولید مالداری تأکید دارد. اینجا مجال بازکردن بیشتر آن نیست، خواننده علاقه مند می‌تواند به مقدمه، فصل یکم، سوم و هفتم و به خصوص نتیجه‌گیری آخر رساله مراجعه کنند.

در قسمت قبلی من گفته‌ام که رسالۀ دکترغنی کاملا به روش علمی تدوین شده و از لحاظ داده‌ها، نظریات و ساختار دارای استحکام علمی لازم است. اما در عین حال این رساله احتمالا یگانه سندی است که در آن سعی شده است به شکل مدرن و علمی از کوچی‌گری دفاع شود و کوچی‌گری را در کشور ترویج، توسعه و تقویت نماید. اتوپیای که در این اثر از افغانستان ساخته شده‌است، به جای یک کشور مرفه با اقتصاد تجاری و روابط بین المللی فعال، یک «چراگاه بزرگ» با انبوه رمه‌های بز و گوسپند و شتر است. روشنفکرانی که از علم «متفکر دوم جهان» در رسانه‌ها با اشتهای باز سخن می‌گویند و از «تحصیل دکتراشرف‌غنی در کلمبیا» و «فهم منحصر به فرد او از دولت مدرن» با افتخار یاد می‌کنند و آن را حجت موجه همکاری خود می‌دانند، با کمال تعجب هیچ اشارۀ به رسالۀ او که حاصل سال‌ها کار و زحمت و تعلق خاطر او است، نمی‌کنند. آنان یا توان خواندن را ندارند یا شهامت گفتن را. و شاید هم هردو را نداشته باشند. در متینگ ها و مناظره‌های انتخاباتی مسئله کوچی مطرح نشده و کاندیدای رقیب نیز، از سر ملاحظات و مصلحت، دیدگاه دکترغنی را در مورد کوچی به چالش نکشیده اند. اما، در سطح عموم نگرانی از دکتر اشرف‌غنی کم نیست و توجیهاتی که برخی عوامل میدانی- رسانه‌ای می‌کنند، به سوء ظن‌ها و نگرانی بیشتری دامن می‌زند. انتظار منطقی از کسی که به قول سخن‌گویانش«از دولت مدرن درک درست دارد» این است که در برابر امتیاز غیرقانونی و غیر عادلانه کوچی‌ها در پارلمان واکنش دهد و حد اقل ارادۀ خود را برای عبور از امتیاز دادن‌های رایج گذشته ابراز نماید. اما سکوت و مجاملۀ دکترغنی نشان داد که گذار از «هویت کوچی» برای «متفکردوم جهان» چندان آسان نیست.
نقطه ضعف چهارم، حامیان افراطی دکترغنی است. چیدمان افراد پیرامون دکتراشرف‌غنی نیز نگران کننده است و بی‌تردید می‌تواند چونان نقطه ضعف جدی به حساب رود. رقابت های سنتی «درانی» و «غلزایی» در میان قوم پشتون، باعث شده‌است که دکترغنی در درون پشتون‌ها با کارت غلزی بازی کند و در میان قشرجوان با کارت دانشمند و تحصیل کرده. درانی‌ها اغلب شهری و اهل سیاست و تجارت هستند و غلزایی‌ها اکثرا روستایی، مالدار وزراعت پیشه می‌باشند. تعصبات قبیلوی و رسوم پشتونوالی نیز بیشتر در میان غلزایی‌ها مطرح و رایج است.‌ پشتون‌هایی که دور و بر اشرف‌غنی جمع شده‌اند اغلب چهره‌هایی حاشیه ای و دور از قدرت هستند و بر مسایل مثل زبان پشتو، فرهنگ قبیلوی و ترویج و تقویت کوچی‌گری تأکید خاص دارند. اظهارات جنرال طاقت، یکی از جدی‌ترین حامیان اشرف‌غنی را، همه شنیدیم. ریشه این اظهارات به مقاله «زوال پشتون ها» نوشته انورالحق احدی، در مجله «فارین‌افیرز» باز می‌گردد که به موجب آن «افغانستان یک کشور پشتونی است و باید هویتش حفظ گردد». خود انورالحق نیز یکی از حامیان ایدئولوژیک دکترغنی است. عین مسئله در مورد اسماعیل یون نویسنده کتاب «سقاوی دوم» صادق است. اسماعیل یون به دنبال حمایت از دکترغنی، درمصاحبه با نسخۀ پشتوی روزنامه تحول(شماره ۱۹) گفت که «دلیل حمایتش از دکتراشرف‌غنی اهداف و ارزش‌های مشترک» است. اسماعیل یون در کتاب «سقاوی دوم» از کوچ دادن مردم بامیان و جاگزین کردن شان با کوچیان مشرقی سخن گفته است. آیا این هم می‌تواند از ارزش‌ها و اهداف مشترک آن دو باشد؟

به هرحال دکتراشرف‌غنی با این ویژگی‌ها به میدان آمده‌است. سمپات‌های هزاره در سیمای او «متفکرجهانی و دانشمندِ دارای درک یگانه از دولت مدرن» را می‌بینند. واقع اما این‌ است که دکترغنی هنوز نتوانسته است که از مرزهای هویت خود/کوچی‌گری عبور کند. برای مردم افغانستان موجب افتخار خواهد بود که رئیس جمهوری از قشر کوچی، پایین ترین قشر جامعه از لحاظ فرهنگی، داشته باشد؛ به شرط اینکه این رئیس جمهور با منطق کوچی وارد سیاست ملی نشود و در میان قشر نیمه سواد از تحصیل در کلمبیا سخن گفته و در عمل «سقاوی دوم» را مانیفست حکومتداری خویش نسازد. اما پالیسی دکترغنی را اسماعیل یون و جنرال طاقت و احدی می‌سازد و سخن او را عمله جات رسانه‌ای- میدانی –عمدتا هزاره- می‌گوید و بزرگترین کارکرد این جماعت میدانی-‌ رسانه‌ای این است که از رسیدن منطق یون وطاقت به گوش مردم جلوگیری کنند. سؤال اصلی در برابر اشرف‌غنی این است که در قبال امتیاز غیرقانونی کوچی‌ها در پارلمان و خشونت غیر انسانی شان در بهسود چه می‌کند. در بیش از پنجاه روز تبلیغات، دکترغنی باغ سرخ و سبز بسیار به مردم نشان داده‌است، اما پاسخ این سوال را نداده‌است.

باری و به هرحال، این‌ها، نقطه‌های قوت و ضعف دکترغنی است. او با این ویژگی‌ها به میدان آمده است. در دور قبل نیز او خود را روی باسکول اجتماعی قرار داده و قدری کم تر از سه درصد آرا را به خود اختصاص داد. این بار که او فعال‌تر از دور پیش و لی در عین حال شناخته شده‌تر از دور پیش به میدان آمده‌است، چه خواهد کرد؟ وضعیت برای او امیدوار کننده نیست، اما به جایی قضاوت باید منتظر ماند و دید. آینده در راه است.


علی امیری
رسانه