تیم اعتدال ،برابری وسازندگی به رهبری داکتر زلمی رسول از نامزدی داکتر عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری حمایت اش را اعلام نمود.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳
 
داکتر زلمی رسول امروز درنشست مشترک خبری با داکتر عبدالله عبدالله درحالیکه خانم حبیبه سرابی معاون دوم ویک تعداد از هوا داران دو تیم نیز حضور داشتند،گفت که تیم اعتدال،برابری وسازندگی بعد ازمشوره ونظرخواهی با اعضای تیم وبرای تحکیم وحدت ملی،برای دفاع از ارزشهای دموکراتیک وحفظ ثبات سیاسی تصمیم گرفت که اگر انتخابات به دور دوم برود با تیم اصلاحات وهمگرایی اتحاد نماید واز این تیم حمایت مینمایند.
 

اما وی گفت:


"اساسی ترین دلیلی که اساس این تصمیم بزرگ را تشکیل میدهد تعهد ما ومردم افغانستان برای جلوگیری ازقطبی شدن وقومی شدن انتخابات است،ما تصمیم گرفتم که با این تیم یکجا شویم تا در پهلوی اینکه وحدت ملی مردم ما حفظ میگردد در آینده نیز افغانستان ثبات سیاسی داشته باشد وتمام مرد م افغانستان خود را در حکومت آینده شریک بدانند."
 
آقای زلمی رسول درحالیکه معاون اول اش آقای احمد ضیا مسعود دراین جمع حضور نداشت، تایید نمود که یک تعداد از اعضای تیم شان با این تصمیم شان موافق نبوده وممکن آنها تصمیم دیگری بگیرند اما ابراز امیدواری نمود که متباقی از اعضای تیم شان نیز با آنها یکجا شود.
 
داکتر عبدالله عبدالله از پیوستن تیم اعتدال،برابری وسازندگی با تیم اصلاحات وهمگرایی استقبال نموده وگفت که نزدیک بودن دیدگاه ها ومشترک بودن برنامه های دو تیم سبب شد تا این دو تیم باهم یکجا شوند.
 
وی گفت:"ما در زمان گرم رقابت کردیم وامروز گرم یکدیگر را در آغوش میگیریم ودست همکاری به هم میدهیم وهمه تعهداتی که کردیم همه اهدافی که قبلا نموده ایم به آن متعهد هستم وآنرا عملی میکنیم."
 

انتقاد از کار کمیسونها


آقای عبدالله دراین نشست از کار کمیسیونهای انتخاباتی انتقاد نموده وافزود که کمیسیونهای انتخاباتی مشکلاتی را درراه انجام وظایف خود دارند واز آنها خواست تا وظایف شانرا در راستای قانون عادلانه وشفاف به سربرسانند.
 

وی گفت:


"ما از کمبودیهای که درپروسه وجود داشته آگاه هستیم وامید وارهستیم که هردو کمیسیون متوجه مسوولیت وظیفوی ملی وتاریخی خود باشند ودر مساله سرنوشت مردم سلیقه های شخصی خود را معیار قرار ندهند ووظیفه خود را صادقانه انجام دهند."
 
آقای عبدالله گفت که تاریخ به تعویق افتادن انتخابات در دوردوم درصورتیکه انتخابات به دور دوم برود وپامال شدن قانون در موارد مختلف پرسشهای است که هنوز این تیم نتوانسته پاسخهای خود را حاصل کند.
 
چند روز قبل محمد شفیق گل آغا شیرزی نیز حمایت اش را از داکتر عبدالله عبدالله اعلام کرد .