آقای عبدالله که در سومین روز پیکارهای انتخاباتی در میان هواداران اش در ولایت پکتیا سخن می گفت، تاکید ورزید که برای به میان آوردن "صلح همیشگی" درکشور متعهد است.

عبدالله عبدالله بر توسعه متوازن در تمامی بخشها و نیز بر مبارزه جدی در برابر فساد اداری و فقر در ولایت پکتیا تاکید می ورزد.

آقای عبدالله گفته است" ما بدون تبعیض به افغانستان خدمت می کنیم، برای به میان آوردن صلح متعهد هستیم و آوردن امنیت سراسری در اولویتهای کاری ما قرار دارد."

مبارزه در برابر فساد اداری و مبارزه در برابر فقر از موضوعاتی دیگری هستند که معاون عبدالله عبدالله بر آن تاکید می ورزد.

محمد محقق معاون دوم داکترعبدالله گفته است " پس از ۱۳ سال هنوز هم افغانستان به حیث یک پیکر زخم دار در میان جامعه جهانی قرار دارد، ما متعهد هستیم تا مشکلات را حل بسازیم و مبارزه در برابر فقر از مهم ترین کارهای ما خواهد بود."

این درحالی ست که بازار پیکارهای انتخاباتی یکبار دیگر گرم می شود.

پکتیا نُخستین ولایتی است که عبدالله عبدالله در این دور پیکارهای انتخاباتی خواست تا در میان هوادارانش قرار بگیرد و برنامههایش را به مردم ارایه کند.
مردم هم وعده می دهند که یکبار دیگر به گونۀ گسترده درانتخابات شرکت خواهند کرد.

پکتیا نزدیک به یک میلیون جمعیت دارد و در جنوب شرق کشور واقع شده است، اما فقر و تنگدستی، نبود امنیت لازم و کند کاریها در روند بازسازی این ولایت از مهم ترین چالشهای شهریان این ولایت را می سازند.


اخبار بیشتر از ولابت پکتیا
   
۱ عبدالله: تامین امنیت سراسری در اولویت های کاری ام قرار دارد
۲ دست داشتن مقام های دولتی پکتیا در تقلب انتخاباتی
۳ فروش کارت دای دهی در پکتیا

موضوعات مرتبط

پکتیا