فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر گوید که نیروهای امنیتی درین حوزه می کوشند تا آن مرکز های رای دهی که در دوره نخست انتخابات به علت تهدید های امنیتی بسته بودند دردور دوم بروی رای دهنده گان باز گردد.

با آنکه قرار بود در دور نخست ،انتخابات در چهارصد و شصت ودو مرکز رای دهی درهرات برگزارگردد اما به علت نا امنی ها ویا نرسیدن مواد حساس انتخاباتی بچهارصد ویک مرکز رای دهی بروی رای دهنده گان درهرات باز بود وهمین گونه برخی مرکز ها در ولایت های دیگر حوزه غرب نیز بروی رای دهنده گان بسته بود اما اکنون فرمانده قول اردوی دوصد وهفت ظفر می گوید که در دور دوم بیشتر این مرکز ها باز خواهند شد و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این مرکز ها تلاش جدی خواهند کرد.

جنرال تاج محمد جاهد فرمانده قول اردوی دوصد وهفت ظفر هرات می گوید: " ما آماده گی عام تام داریم و تلاش های عظممی خود میکنیم که انتخابات دور دوم نسبت به دور دوم تامین شود."

درهمین حال آمرامنیت فرماندهی پولیس هرات می گوید که امنیت دور دوم انتخابات درین ولایت بهتر از دور نخست برگذار خواهد شد.

جنرال محمد نادر فهیمی آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات می گوید: "پولیس هرات مطابق پلان آماده گی های خود را دارد و ما آماده هستیم که دور دوم انتخابات را تامین کنیم."

فرمانده پولیس بادغیس نیز از آماده گی ها برای تامین امنیت انتخابات در دور دوم سخن می گوید وتاکید می ورزد که طالبان توان رویا روی با نیروهای امنیتی را درین ولایت ها ندارد.

ولی جان سرحدی فرمانده پولیس بادغیس می گوید: " ما به مردم اطمینان میدهیم که بدون هیج نوع ترس و هراس برای بار دوم به پای صندوق های رای دهی بروند و رئیس جمهور آینده شان را انتخابات کنند."

اما فرمانده پولیس فراه می گوید که در چندین عملیات زمینی وهوای نیروهای امنیتی پس ازبرگزاری انتخابات تاکنون بیشتر از صد طالب به شمول چندین فرمانده معروف شان توسط نیروهای امنیتی درین ولایت کشته شده اند واکنون فرصت بهتری برای برگزاری انتخابات درمقایسه به دورنخست است.

جنرال محمد رزاق فرمانده پولیس فراه می گوید: " ما از روز بدینسو در بخش های نا امن این ولایت عملیات را راه اندازی کردیم تا در روز انتخابات مردم بتوانند که بدون ترس به پای صندوق های رای دهی برویم."

در انتخابات شانزدهم حل چندین مرکز رای دهی به علت های گونه گون بروی رای دهنده گان بازنشدند ودر بیشتر مرکز های رای دهی برگه های رای حوالی چاشت به اتمام رسیدند اما والی هرات بر شرکت کسترده باشنده گان این ولایت در دور نخست سخن میزند اما می افزاید که باید کمیسیون مستقل انتخابات از خلاف ورزی های که در دور اول رخ داد جلوگیری کند.

سید فضل الله وحیدی والی هرات می گوید: " باشنده گان هرات تمامی شان به پای صندوق های رایدهی میروند و در انتخابات دور نخست اگر برگه های رای دهی کمبود نمی کرد مردم زیاد شرکت میکرد اما در دور دوم رای هراتی ها سرنوشت ساز خواهد بود."

قرار است به روز بیست وچهارم ماه جوزا دور دوم انتخابات میان دو نامزد پیشتاز داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی برگذار خواهد شد.اخبار بیشتر از ولابت هرات
   
۱ مردان مسلح در غرب افغانستان یک نامزد شورای ولایتی با دو پسرش را کشتند
۲ پشتیبانی قوم ناصری و شماری از باشنده گان هرات از اشرف غنی احمدزی
۳ معترضان در هرات: تقلبات گسترده ای از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات صورت گرفته است

موضوعات مرتبط

هرات