عبدالرشید دوستم معاون اول اشرف غنی احمدزی روز شنبه درمیان هوادارانش در ولایت بغلان به ترکمنان و ازبیکان هشدار داد که اگر درانتخابات به اشرف غنی احمدزی رأی ندهند، خاین خواهند بود.

دراین گردهمایی، آقای دوستم از گلبدین حکمتیار نیز می خواهد تا بیاید و در تامین امنیت سهم بگیرد.

عبدالرشید دوستم گفت:" شما اشتباه نمی کنید ای ازبیکایم، ترکمنایم. چرا ایقدر رأی ما در گذشته گم شد، دزدی شد. این خیانت بزرگ تاریخ می شود، شما به تاریخ تان خیانت می کنید اگر هر کدام شما رأی اش را به نفع من که معاون اول اشرف غنی احمدزی استم نیاندازید، شما خاین استید."

این گفته های آقای دوستم واکنش های تند نهادهای نظارت کننده انتخابات را به همراه شده است.

فهیم نعیمی سخنگوی نهاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان به طلوع نیوز گفت:" بحث انتخابات را قومی نسازند وتلاش بکنند که برنامه های شان را به تمام مردم افغانستان بیان بکنند."

اما اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری می گوید که در سخنان معاون اولش غلط فهمی شده است.

آقای غنی می گوید:" حتما کدام غلط فهمی وجود داشته، هیچ کس هیچ افغان را تهدید کرده نمی تواند که به نامزد مشخص رأی بدهد. ما عقیده کامل به آزادی هر افغان داریم که بر اساس فیصله وجدان خود رأی بدهند نقطه قابل ذکر این است که در بغلان تعداد ازبیکان وترکمنان نهایت کم استند این خود قابل تعجب است چون تعداد آنها به اندازه نیست که نتیجه انتخابات را در بغلان تغییر دهد."

کمیسیون مستقل تهدید یک قوم را به دادن رأی خلاف قانون میداند، اما می افزاید که نامزدان میتوانند قوم شان را تشویق به رأی دادن بکنند.

کمیسیون مستقل انتخابات تهدید و تحقیر یک قوم را مخالف قانون می دانند.

احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" قانون این را نمی گوید کدام قوم دیگر را مردم توهین بکند ویا تحقیر کند، اما از قوم خود کسی رأی می خواهد مردم را تشویق میکند به رأی دادن این خلاف قانون نیست."

آقای دوستم در میان هوادارانش پیامی به گلبدین حکمتیار نیز داد.

عبدالرشید دوستم می گوید:" این جوانان حزب اسلامی که امروز در سیاست کار می کنند، دخیل استند، مثلی جمعه خان همدرد سباوون ودیگرها همه گی شان تربیت شده گلبدین حکمتیار استند. پس به خود آقای حکمتیار هم پیشنهاد میکنیم که بیاید و برأی تامین صلح وامنیت کشور سهم بگیرد.

وی افزود:" بهترین ناظران را که حد اقل تا صنف شش مکتب را خوانده باشند استخدام میکنیم وانتخاب می کنیم تا از رأی ما در این دور نظارت بکنند."

در دور نُخست انتخابات هر دو نامزد ریاست جمهوری از تمامی ولایت ها و اقوام کشور رأی به دست آوردند و نهادهای انتخاباتی و مردم تاکید می ورزند تا از قومی ساختن این روند باید جلوگیری شود.


اخبار بیشتر از ولابت بغلان
   
۱ خطاب دوستم به ازبیکان و ترکمنان: اگر برای غنی رأی ندهید خاین خواهید بود
۲ سیلاب های تازه در شمال افغانستان هزاران خانواده را آواره کرد
۳ لغزش کوه در بغلان ده ها خانواده را آواره کرد

موضوعات مرتبط

بغلان