سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی به خبرگزاری جمهور گفت: اسناد تازه ای از دخالت یک مقام ارشد حکومت به دست آورده اند که نشان از دخالت مستقیم حکومت در تقلب گسترده دارد.
وی با نام بردن از این شخصیت که از جمله رهبران سیاسی و جهادی نیز می باشد، از خبرگزاری جمهور خواست فعلا از افشای نام این فرد، خودداری نماید.
وی افزود: روز آینده اسناد مداخله این شخص در تقلب گسترده و همچنین اعتراف این فرد به مداخلات و مشارکت رئیس جمهور و برخی قدرتهای خارجی در تقلب نشر خواهد شد.
داکتر مجیب الرحمن رحیمی در گفتگو با جمهورنیوز افزود: این استاد! در جمع هواداران خود از آنان می خواهد که از هر وسیله و ابزاری برای پر کردن صندوق ها استفاده کنند. وی که از جمله عالیرتبه ترین مقام حکومت و حامی جدی اشرف غنی است، به هواداران خود می گوید که رئیس جمهور و دوستان بین المللی ما اطمینان داده اند که ما برنده ایم و از ما خواسته اند تا از هر وسیله ای برای پیروزی خود استفاده کنید!
وی به هواداران خود می گوید که شما هم باید از هر ابزاری که می توانید استفاده کنید!
سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی افزود: ما این اسناد را نشر می کنیم تا دوستان بین المللی ما متوجه شوند، وارد بازی متقلبان نشوند و دامن خود را از اتهام، پاک کنند.