معاون دوم عبدالله عبدالله می گوید دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نمی خواهد توافق نامۀ یی که میان دو طرف در حضور وزیر خارجه امریکا و نماینده سازمان ملل شکل گرفته است را امضا کند.

محمد محقق می گوید که پذیرفتن این توافق نامه را از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله، دسته انتخاباتی اشرف غنی احمد زی ناتوانی این دسته می داند اکنون که بیست  ودو روز از این توافقات می گذرد هنوز هم دسته انتخاباتی تحول و تداوم آن را امضا نکرده است.

درهمین حال دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید که این دسته به توافق های انجام شده پابند است.

محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی را درباره امضای توافق نامۀ یی که در حضور وزیر خارجه امریکا و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان شکل گرفت به پیمان شکنی متهم می سازد، اما می گوید که دسته انتخاباتی آقای عبدالله با امضای این توافق نامه، پا بند است. محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله می گوید: " زمانی که ما این توافق را  قبول کردیم تیم مقابل این کار ما را ضعف ما تلقی کرد و فکر کرد ما نفر دوم استیم درحالی که ما اصلأ نمی پذیرم که نفر دوم استیم  واکنون که 22 روز از این توافقات می گذرد تیم تداوم و تحول آنرا امضا نکرده است و این کار زمینه نفی این توافق نامه را ایجاد کرد."

آقای محقق می افزاید که هرچند میان دو طرف توافق شده بود که باز رسی آرا بربنیاد معیار های جهانی انجام خواهد شد اما اکنون دیده می شود که برای جدا سازی آرای راستین از آرای دروغین اراده وجود ندارد.

محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله می گوید: " خوب ما درباره تقلب های گسترده درانتخابات ادعا داریم باید این ادعای ما بررسی شود، یک اصطلاحی که می گویند دزد نباش از پادشاه نترس و تقلب نکن از تفتیش نترس."

درهمین حال دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید که دسته انتخاباتی آقای احمدزی به تعهداتش پابند است، اما تا هنگامی که روند بازرسی آرا به پایان نرسد سخن گفتن درباره این توافقات معنی ندارد.

 محمد طاهر زهیرعضو دسته انتخاباتی اشرف غنی احمد زی می گوید: " تا زمانی که روند تفتیش به پایان نرسد اگر ما درباره این توافقات جزییات بدهیم معنی ندارد."

دیده می شود که ازسرگیری این تنش های انتخاباتی میان دسته های انتخاباتی نهاد های ناظر را هم نگران ساخته است.

محمد یوسف رشید رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان می گوید: " ما از دو نامزد ریاست جمهوری می خواهیم که تناقض گویی ها در باره این توافقات را کنار بگذارند وجزییات این توافقات را به مردم روشن بسازنند."

پادرمیانی وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بن بست انتخاباتی افغانستان را شکست و راه را برای آینده باز کرد، هر دو نامزد ریاست جمهوری در حضور وزیرخارجه ایالات متحده امریکا تعهد کردند که دولت وحدت ملی را ایجاد خواهند کرد و برای عملی سازی این توافق دیدارها و گفتگوهایی خواهند داشت.